முகப்பு


பிரசாந்தி நிகழ்வுகள்


சாயி அவதாரம்


போதனைகள்


இலங்கையில் சாயி


அனுபவங்கள்


சாயி நிலையங்கள்


சஞ்சிகைகள்


வெளியீடுகள்


பொது நிகழ்வுகள்

பதிவிறக்கங்கள்

படங்கள்

உங்கள் பக்கம்

தொடர்புகளுக்க

 

" பிரசாந்தி Waves" வாராந்தம் பெறவிரும்புவோர்  உங்கள் ஈமெயில் விலாசத்தை      எமது prashanthisai@hotmail.com  என்ற  ஈமெயிலிற்கு அனுப்பி வையுங்கள்

 

பிரசாந்தி Waves  -2015

ஆண்டு மாதம் திகதி
2015 ஜனவரி 1 8 15 22 29
  பெப்ரவரி 5 12 19 26  
  மாரச் 5 12 19 26  
  ஏப்ரல் 2 9 16 23 30
  மே 7 14 21 28  
  ஜூன் 4 11 18 25  
  ஜூலை 2 9 16 23 30
  ஆகஸ்ட் 6 13 20 27  
  செப்டம்பர் 3 10 17 24  
  அக்டோபர் 1 8 15 22 29
  நவம்பர் 5 12 19 26  
  டிசம்பர் 3 10 17 24 31


 

பிரசாந்தி Waves  -2014

ஆண்டு மாதம் திகதி
2014 ஜனவரி 1 8 15 22 29
  பெப்ரவரி 5 12 19 26  
  மாரச் 5 12 19 26  
  ஏப்ரல் 2 9 16 23 30
  மே 7 14 21 28  
  ஜூன் 4 11 18 25  
  ஜூலை 2 9 16 23 30
  ஆகஸ்ட் 6 13 20 27  
  செப்டம்பர் 3 10 17 24  
  அக்டோபர் 1 8 15 22 29
  நவம்பர் 5 12 19 26  
  டிசம்பர் 3 10 17 24 31


பிரசாந்தி Waves  -2010

ஆண்டு மாதம் திகதி
2010 ஜனவரி 07 14 21 28  
  பெப்ரவரி 04 11 18 25  
  மாரச் 04  11 18 25  
  ஏப்ரல் 01 08  15 22 29
  மே 06 13      
  ஜூன்          
  ஜூலை          
  ஆகஸ்ட்          
  செப்டம்பர்          
  அக்டோபர்          
  நவம்பர்          
  டிசம்பர்          


பிரசாந்தி Waves  - 2009

ஆண்டு மாதம் திகதி
2009 ஜனவரி          
  பெப்ரவரி          
  மாரச்          
  ஏப்ரல்          
  மே          
  ஜூன்          
  ஜூலை          
  ஆகஸ்ட்          
  செப்டம்பர்          
  அக்டோபர்          
  நவம்பர்          
  டிசம்பர்     24 31